V centrech vedených Modrým křížem provozujeme:

Pro osoby závislé
1. Terapii zaměřenou na závislosti na alkoholu a jiných psychoaktivních látkách - drogy (včetně takzvaných "povzbuzujících drog"), léků;


  1. Terapii zaměřenou na závislosti na patologickém hazardu, sexismu (závislost na sexu, pornografii), workaholismus, infoholismus (počítač a další moderní technologická zařízení), phonholismus (telefon), shopaholismus, závislost na zadlužení, těžkém fyzickém cvičení, opalování a další závislostí spojené s chováním (související s činnostmi).

Pro rodinné příslušníky osob závislých
1. Terapii spoluzávislosti pro partnery, rodiče, sourozence atd.;
2. Terapie dospělých dětí alkoholiků (DDA)

Dále mohou pacienti využít:
1. Konzultace s advokátem;
2. Konzultace s finančním poradcem;
3. Konzultace s psychologem;
4. Konzultace se specializovanými lékaři - psychiatry.

V našich centrech provozujeme terapii ve dvou podobách:

- ambulantní - skupinová a individuální terapie v dopoledních a odpoledních hodinách;

- Denní oddělení léčby závislostí, denní oddělení behaviorální závislosti – denní program, od pondělí do pátku, celá terapie v této podobě trvá 10 týdnů (osoby zaměstnané mají možnost využit pracovní neschopnost)

Navíc v Stacionárním léčebném centru závislostí Behaviorálních a v ubytovně pro osoby závisle máme k dispozici ubytování se stravou jako součást financování z Národního zdravotního fondu a fondu pro řešení hazardních her pro osoby, které nastupují na léčbu v našich centrech.

Osoby, které potřebují detoxifikaci, mohou využít pobyt na Oddělení léčby abstinenčních příznaků.

Terapie zajišťují psychologové, certifikovaní psychoterapeuti a instruktoři terapie zaměřené na závislosti. Zásady, komplexní terapeutický program našich center jsou konzultovány se supervizory Státní agentury pro prevenci problémů souvisejících s alkoholem a výzkumnými pracovníky Slezské lékařské univerzity v Katovicích.

Všechna naše léčebná centra fungují na základě smlouvy s Národním zdravotnickým fondem a fondem pro řešení hazardních her.

Vedeme také Mediační centrum, ve kterém se mimo jiné provádí rodinná terapie, mediace při určování pravidel péče o děti před rozvodem jejích rodičů a vzdělání rodičů na téma péče o děti po ukončení vztahu rodičů.

Více na našich webových stránkách: bk-europe.pl         

Neváhejte nás kontaktovat!

 

O Modrém kříži

Co děláme?

 

Nadace se zabývá:

  • poskytováním pomoci lidem v životní krizi. Krize se může vztahovat na:
  1. potíže se závislostí nebo se společným životem s osobou závislou - spoluzávislost nebo DDA,
  1. život v konfliktu ohledně, např.: zajištění péče o děti po rozchodu, v rodinném sporu, obecně
  1. život v přechodné situaci, např. po opuštění vězení nebo hrozbu bezdomovectví a sociálního vyloučení (pro osoby, které chtějí zahájit terapii a znova začít fungovat ve společnosti).
  • organizováním školení a konferencí pro terapeuty a osoby profesionálně zapojené do pomoci jiným lidem (prozatím jsou školení pozastavená a cca co dva roky pořádáme konference, např.: Behaviorální závislost a domácí násilí - listopad 2015, Sexoholismus - zdroj sociálních hrozeb - listopad 2017, E-závislost - zdroj sociálních hrozeb - listopad 2018)
  • všeobecně srozumitelnou profylaxi prostřednictvím podpory zdraví (zejména psychického) a povzbuzení k aktivnímu a vědomému životnímu stylu prostřednictvím účasti na různých akcích, setkáních střízlivosti, festivalech, cyklistických rally nebo bězích.

S kým spolupracujeme?

Nadace spolupracuje s institucemi na místní úrovni (Městský úřad, Obecní úřad, místní samosprávy, Centra sociálního zabezpečení, policejní stanice, Okresní krizové intervenční střediska, Okresní centra podpory rodiny), lokální a celostátní úrovni (např. Ministerstvo spravedlnosti, Státní agentura pro prevenci problémů souvisejících s alkoholem, Národní úřad pro prevenci drogové závislosti) a je součástí Mezinárodního modrého kříže (International Blue Cross). Společně se Slezskou lékařskou univerzitou v Katovicích, nadace vytváří výzkumné konsorcium a společně provádí vědecký výzkum.

Může nadace sbírat 1%?

Ano, nadace je veřejně prospěšná organizace, můžete darovat 1% zadáním příslušného čísla NRS nadace 0000118020 do příslušného sloupce.