Uzależnienie od substancji - etap podstawowy

Psychoterapia dla osób uzależnionych na etapie grupy podstawowej i intensywnej
Psychoterapia w ośrodkach fundacji odbywa się w ramach grup terapeutycznych oraz kontaktu indywidualnego. Pacjenci nie ponoszą kosztów terapii (jest finansowana przez NFZ).
Praca terapeutyczna w obu grupach oparta jest częściowo na strukturze (program terapeutyczny) i częściowo na procesie (omawianie problemów osobistych pacjentów oraz omawianie relacji interpersonalnych pomiędzy pacjentami). Uczestnicy grup, oprócz zdobywania wiedzy dotyczącej uzależnienia, mają możliwość rozpoznania destrukcyjnych schematów zachowań w kontaktach z ludźmi oraz wprowadzenia zmian. Pacjenci w trakcie grupy uczą się konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami. Uczą się gospodarować swoim wolnym czasem. Zdobywają umiejętności związane z asertywnym zachowaniem (odmawianie picia, informowanie o swoim uzależnieniu). Głównym celem terapii na poziomie podstawowym i intensywnym jest rozpoznanie destrukcji alkoholowej oraz rozpoczęcie budowania satysfakcjonującego życia w trzeźwości.
GRUPA Podstawowa (dawniej WSTĘPNA I) jest grupą ambulatoryjną, otwartą przeznaczoną dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) oraz dla osób uzależnionych behawioralnie (hazard, komputer, zakupy itd.).
Przewidywany czas trwania grupy podstawowej to ok. 3 miesiące. Czas pracy pacjenta na grupie może się wydłużyć w zależności od osiągania przez niego założonych celów. Spotkania grupy odbywają się dwa razy w tygodniu.
Na grupę podstawową kwalifikowane są osoby, które spełniają następujące warunki:
- są uzależnione chemicznie (alkohol, narkotyki, leki) oraz behawioralnie (hazard itd.),
- osoby posiadające wstępną motywację do leczenia,
- utrzymują abstynencję od środków psychoaktywnych, zachowań hazardowych.
Na grupie podstawowej realizowany jest program terapeutyczny na poziomie podstawowym.
Cele główne grupy podstawowej to:
- zdobycie wiedzy na temat uzależnienia,
- rozpoznawanie i rozumienie własnego uzależnienia,
- rozpoznawanie objawów głodu alkoholowego/hazardowego i sposobów radzenia sobie z nim,
- rozwijanie umiejętności niezbędnych do życia w abstynencji (trening asertywnych zachowań abstynenckich, trening radzenia sobie z nieprzyjemnymi uczuciami – stres, złość, tworzenie planu dnia),
- budowanie tożsamości osoby uzależnionej,
- wzmacnianie motywacji do wprowadzania zmian,
- wzmacnianie motywacji do kontynuowania terapii.

GRUPA Intensywna (dawniej wstępna II) jest grupą ambulatoryjną, półotwartą. Grupa trwa ok. 3 miesięcy i odbywa się dwa razy w tygodniu po 3 godziny.
Grupa Intensywna przeznaczona jest dla osób uzależnionych chemicznie (alkohol, narkotyki, leki) oraz behawioralnie (hazard itd.), które ukończyły terapie na poziomie podstawowym. Na grupę wstępną II pacjent kwalifikowany jest przez terapeutę indywidualnego.
Na grupę Intensywną kwalifikowane są osoby, które spełniają następujące warunki:

- ukończyły terapię na poziomie podstawowym,
- znają swoją chorobę i stosują się do zaleceń dla trzeźwiejących osób uzależnionych,
- posiadają motywację do kontynuowania terapii,
- utrzymują abstynencję od środków psychoaktywnych, zachowań hazardowych,
- posiadają tożsamość osoby uzależnionej,
- potrafią rozpoznawać objawy głodu alkoholowego/hazardowego oraz znają i stosują sposoby radzenia sobie z głodem.
Na grupie Intensywnej realizowany jest program terapeutyczny na poziomie intensywnym.
Cele główne grupy Intensywnej:
- pogłębianie wiedzy na temat uzależnienia,
- zdobywanie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia,
- zdobywanie wiedzy na temat rozpoznawania i przeżywania uczuć,
- praca nad tożsamością osoby uzależnionej na etapie pogłębionym,
- praca nad uznawaniem bezsilności,
- pogłębianie umiejętności niezbędnych do życia w abstynencji.