Ośrodek Readaptacyjny

Ośrodek Readaptacyjny został założony przez Śląską Fundację Błękitny Krzyż 16 grudnia 2005 roku w ramach realizacji programu PHARE 2003 „Wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości” w projekcie: „Wolność – Odpowiedzialność” czyli pilotażowy program readaptacji byłych więźniów oparty na ergoterapii.
„Wolność – Odpowiedzialność” - był to program oparty na doświadczeniach ośrodków w Czechach, Szwajcarii, Niemczech, adresowany do pełnoletnich mężczyzn mających za sobą konflikt z prawem, bezrobotnych, bezdomnych lub przebywających w środowiskach dysfunkcyjnych.
Program readaptacji uczestników programu opierał się na dwóch przedsięwzięciach: powstaniu w Bielsku-Białej hostelu dysponującego 11 miejscami oraz warsztatów zajmujących się rozbiórką zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Obecnie Ośrodek Readaptacyjny dysponuje 20 miejscami.

Osoby przyjęte do ośrodka mają zagwarantowane miejsce w hostelu oraz całodzienne wyżywienie. Dzięki prowadzonym w ośrodku zajęciom ergoterapii beneficjenci mają możliwość przyuczania się do pracy w brygadzie remontowo-budowlanej, porządkowej, w wewnętrznej pralni, kotłowni oraz opiekując się zielenią wokół budynków fundacji. Ponadto w społeczności ośrodka, poprzez sprawowane funkcje (gospodarz ośrodka, dyżurny, opiekun, asystent terapeuty zajęciowego itp.), uczą się pełnienia ról społecznych.
Prowadzone działania opieramy o Indywidualny Program Readaptacji, który dzięki współpracy ze specjalistami, tj.: lekarzem, psychologiem, pracownikiem socjalnym, terapeutą, kuratorem sądowym, prawnikiem, doradcą zawodowym, pozwala nam trafnie zidentyfikować problemy beneficjentów. Mieszkańcy ośrodka otrzymają również stosowną pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, tj.: uzyskanie dokumentu tożsamości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, ustaleniu stopnia niepełnosprawności, rejestracji w PUP itp.
Osoby mające problem z alkoholem, narkotykami, hazardem biorą udział terapii uzależnienia w innych placówkach terapeutycznych należących do fundacji. Mieszkańcy ośrodka uczestniczą w dwóch grupach popołudniowych: Społeczność Mieszkańców Ośrodka, na której omawiane są bieżące sprawy ośrodka i mieszkańców oraz Grupie Rozwoju Duchowego - poruszającej sprawy szeroko pojętej duchowości i tego, co jest najważniejsze w życiu każdego człowieka.

Ośrodek oferuje pomoc długofalową, stwarza możliwości do podjęcia własnej aktywności zawodowej i życiowej, daje szansę wyrównania deficytów jak również czerpania z doświadczeń osób, które zmagały się z podobnymi trudnościami. Głównym celem prowadzonych działań jest usamodzielnienie się.
Osoby decydujące się na zamieszkanie w ośrodku będą musiały zapoznać się z regulaminem oraz zobowiązać się do przestrzegania ustaleń pod rygorem usunięcia.
Kryteria kwalifikacji osób ubiegających się o przyjęcie do ośrodka

Ośrodek przeznaczony jest dla osób:
• pełnoletnich
• bezdomnych
• bezskutecznie ubiegających się o lokal socjalny
• bezrobotnych
• stan zdrowia: sprawne kończyny górne, możliwe orzeczenie o stopniu niepe¬łnosprawności
• zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie
• uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem
• nieprzystosowanych społecznie
• pozostających w rodzinach dysfunkcyjnych i środowiskach zaniedbanych społecznie
• nie ma żadnych ograniczeń związanych z wykształceniem i kwalifikacjami
• mających za sobą konflikt z prawem
• objętych w oparciu o odpowiednie przepisy prawne działaniami ze strony kuratorów zawodowych dla dorosłych
• potrzebujących pomocy w obszarze bytowym, socjalnym, prawnym, psychologicznym, rozwoju osobistego i inne.
Miesięczny koszt pobytu jednej osoby w Ośrodku Readaptacyjnym wynosi 1500 zł i obejmuje:
• miesięczne wyżywienie
• noclegi
Koszt pobytu pokrywa
• 1000 zł Miejski lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, któremu podlega beneficjent,
• 500 zł środki własne fundacji z pozyskiwanych grantów.
Ponadto mieszkaniec ośrodka ma możliwość:
• uczestnictwa w grupie samopomocowej Błękitnego Krzyża,
• uczestnictwa w darmowych kursach komputerowych,
• korzystania z kafejki internetowej,
• otrzymania pomocy z ośrodka pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego na własne potrzeby i zasiłku celowego na żywność,
• uczestnictwa w zorganizowanych wycieczkach oraz wyjściach do kina teatru, na kręgielnie oraz basen.
Ośrodek Readaptacyjny Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż
Krzysztof Czub - kierownik ośrodka - e-mail: krzysztof.czub@bk-europe.pl
ul. Bystrzańska 51a
43-309 Bielsko-Biała
tel.: 33 817 20 49
e-mail: osrodek.readaptacyjny2@bk-europe.pl

Istnieje również możliwość zarejestrowania sie na wizytę online rejestracja