dydaktycy

Roman Wojnar – lek. med. internista, przed egzaminem państwowym w zakresie psychiatrii, specjalista psychoterapii uzależnień. Od 22 lat dyrektor Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż prowadzącej szereg ośrodków leczenia uzależnień na Podbeskidziu. Od 13 lat jest wykładowcą oraz prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. w ramach Studium Terapii Uzależnień. Jest absolwentem 4-letniej szkoły psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy. Zainteresowania naukowe i zawodowe to przede wszystkim diagnostyka uzależnień, organizacja lecznictwa uzależnień w Polsce i na świecie, a także programy „harm reduction” w uzależnieniu od alkoholu.

Anna Czerniejewska – mgr pedagogiki i psychologii, psychoterapeuta w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Uczestniczyła w wielu szkoleniach prowadzonych m.in. przez Instytut Psychologii Zdrowia, Polski Instytut Ericksonowski, Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej, Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Psychologii Zorientowanej na Proces (ukończone 2-letnie szkolenie w latach 1996-1998). Od 1998 r. jest trenerem II stopnia w zakresie prowadzenia warsztatów psychologicznych i treningów interpersonalnych, a od 2008 r. – superwizorem treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przez 11 lat współpracowała z Instytutem Psychologii Zdrowia w Warszawie prowadząc szkolenia: Studium Pomocy Psychologicznej przekształcone w 2010 r. w Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, którego była też koordynatorem i pomysłodawcą II stopnia SPPiIK; Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Obecnie prowadzi terapię indywidulną dla dorosłych i młodzieży oraz superwizje.

Anna Heczko – mgr psychologii, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta psychodynamiczny oraz asystent psychodramy. Pracuje w ośrodkach Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż z osobami uzależnionymi oraz współuzależnionymi od ponad 14 lat. Prowadzi wykłady nt. uzależnień, współuzależnieni, diagnostyki psychologicznej w terapii pacjentów uzależnionych. Do Jej zainteresowań zawodowych należą: wykorzystanie psychologii klinicznej (diagnostyki psychologicznej) w terapii uzależnień, pacjenci z podwójną diagnozą, a także terapia DDA.

Beata Zakrzewska-Cupiał – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień z 21-letnim stażem pracy, ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii, systemowej terapii rodzin. Posiada kwalifikacje i realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizowała moduł studium szkoleniowego „Praca z dziećmi i młodzieżą” na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.Damian Zdrada – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 20 lat doświadczenia w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień, 15 lat doświadczeń jako psychoterapeuta. Zainteresowania zawodowe - zaburzenia osobowości, uzależnienia behawioralne. Pracuje w nurcie integratywnym, łącząc ze sobą modalność systemową, psychodynamiczną oraz Gestalt. Prowadzi wykłady nt. uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń nawyków i popędów, koncepcji osobowości, propedeutyki i nauki o psychoterapii, nt. psychoterapii par i rodzin. Teorie przenosi na płaszczyznę praktyczną, ćwicząc z uczestnikami szkoleń w formie warsztatów.

Damian Zdrada – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o. 20 lat doświadczenia w zawodzie specjalisty psychoterapii uzależnień, 15 lat doświadczeń jako psychoterapeuta. Zainteresowania zawodowe - zaburzenia osobowości, uzależnienia behawioralne. Pracuje w nurcie integratywnym, łącząc ze sobą modalność systemową, psychodynamiczną oraz Gestalt. Prowadzi wykłady nt. uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zaburzeń nawyków i popędów, koncepcji osobowości, propedeutyki i nauki o psychoterapii, nt. psychoterapii par i rodzin. Teorie przenosi na płaszczyznę praktyczną, ćwicząc z uczestnikami szkoleń w formie warsztatów.

Iwona Stera – mgr psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień,sychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji.
Zatrudniona w Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż, gdzie obecnie prowadzi terapię dla Dorosłych Dzieci Alkoholików i Dorosłych Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych. Ma wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i terapii osób uzależnionych i ich rodzin. Jest biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Jacek Chałubiński – specjalista psychoterapii uzależnień, dyrektor/terapeuta uzależnień w Centrum Leczenia Uzależnień Górnośląskiego Stowarzyszenia Familia Gliwice, kierownik Hostelu Adaptacyjnego Górnośląskiego Stowarzyszenia Familia Gliwice. Jest asystentem psychodramy, a także opiekunem stażowym stażystów w ramach specjalizacji psychoterapii uzależnień i kierownikiem placówki stażowej.

Jolanta Celebucka – dr n. biol., pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień z 18-letnim stażem klinicznym, kierownik Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Specjalizuje się w pracy w ramach programu ograniczania picia w poradni dla pacjentów z problemem alkoholowym, jest współtwórczynią programu samopomocowego E-POP. Realizuje program Candis. Jest certyfikowanym terapeutą motywującym i członkiem MINT. Ma na swoim koncie wiele publikacji nt. uzależnień.

Jolanta Wandzel – mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, specjalista psychoterapii uzależnień w Śląskiej Fundacji Błękitny Krzyż – Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu. Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące uzależnień od alkoholu, sposobów leczenia i rehabilitacji oraz zapobiegania nawrotom osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych.

Marta Fajfer – psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji). Pracuje w
Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Ma 12-letnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej z osobami uzależnionymi oraz rodzinami osób uzależnionych.

Monika Kopij – mgr psychologii, specjalista terapii uzależnień w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień, w Gabinecie Cammbio. Jest specjalistą w dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków, trenerem i psychoterapeutą Instytutu Terapii Gestalt. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu nadużywania substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży.

Paweł Romuald Kołakowski – mgr filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor
psychoterapii uzależnień. W swoim dorobku ma liczne publikacje, artykuły, wywiady w czasopismach fachowych, podejmujących szeroko pojętą tematykę uzależnień od alkoholu, pomocy terapeutycznej osobom uzależnionym i współuzależnionym. Prowadzi zajęcia seminaryjne, wykłady i warsztaty dla studentów (m.in. AM w Białymstoku, WSD wŁomży), a także od ponad 20 lat kursy i szkolenia dla pracowników lecznictwa odwykowego, wykłady i warsztaty dla specjalistów psychoterapii uzależnień i innych grup zawodowych z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

Radosław Gabinek – specjalista psychoterapii uzależnień z 13-letnim stażem. Pracuje w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Żywcu – Śląska Fundacja Błękitny Krzyż. Prowadzi wykłady i warsztaty dotyczące terapii rodzin i bliskich osób uzależnionych, potrzeb pacjentów, RiBOU – odnośnie celów terapii i metod pracy psychoterapeutycznej pracy z rodziną, warsztaty dotyczące weryfikacji postępów w leczeniu i indywidualna praca z pacjentem – studium przypadku.

Urszula Grodzka – mgr resocjalizacji i nauk społecznych, specjalista psychologii. Ma ponad 33-letnie doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi uzależnieniem, uzależnionymi chemicznie i behawioralnie oraz z rodzinami tych osób. Przeprowadziła ponad 2450 godz. szkoleń dla terapeutów uzależnień, pracowników pomocy społecznej, lekarzy, nauczycieli, psychologów, pedagogów, pracowników GKRPA, jest superwizorem programu Candis. Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych – Terapia Uzależnień w WSP J. Korczaka w Warszawie.