01.06.2020; Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Znak sprawy: GR/PS/ZO-CUS/2020
Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” zaprasza do złożenia oferty na usługę przygotowania
i opracowania pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej przy ul. Bystrzańskiej 51A ".
Zamówienie jest udzielane w związku z planowanym utworzeniem Centrum Usług Społecznościowych w Bielsku – Białej przy ul. Bystrzańskiej 51A przy założeniu, że będzie realizowane przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT subregionu południowego.

Termin do składania ofert: do dnia 09.06.2020 r. do godz. 14.00

Do niniejszego zaproszenia dołączone zostało zapytanie ofertowe na w/w usługę wraz
z załącznikami do pobrania.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Fundacja_Błękitny_Krzyż_Zapytanie_ofertowe_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA

Fundacja_Błękitny_Krzyż_Formularz_ofertowy_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA

Fundacja_Błękitny_Krzyż_Oświadczenie_Wykonawcy_brak_powiązań_DOKUMENTACJA_TECHNICZNA

Fundacja_Błękitny_Krzyż_Umowa_wzór_dokumentacja_techniczna